แผนงานและโครงการ

สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี

แผนงานและโครงการ

ด้านกีฬาพื้นฐาน
จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน, แข่งขันกีฬาอนุบาล, จัดตั้งโรงเรียนกีฬา

ด้านกีฬามวลชน
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดทุกระดับ, กีฬาเฉลิมพระเกียรติ, กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา, แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ, แข่งขันกีฬาชิงแชมป์ในประเทศไทย

ด้านกีฬาอาชีพ
ส่งเสริมให้มีสโมสรกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้น, สนับสนุนนักกีฬาของจังหวัดสู่กีฬาอาชีพ, พัฒนาบุคคลากรด้านกีฬา, ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมผู้ฝึกสอน, ฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาทุกระดับ

สัมมนาคณะกรรมการสมาคมกีฬาและชมรมกีฬา ในการจัดทำแผนประจำปี

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty