SITUS TOGEL
KOKITOTO
KOKITOTO
TOGEL ONLINE
SMSTOTO
SMSTOTO
SMSTOTO
SMSTOTO
SMSTOTO
SMSTOTO
SMSTOTO
Togel Toto California
Togel Toto PCSO
วัตถุประสงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์

สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์

  • ดำเนินการสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้สนใจกีฬาทุกชนิด ทุกประเภทของจังหวัดปทุมธานี
  • ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาในจังหวัดปทุมธานี
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนกีฬาทุกประเภทระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี
  • จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและส่งเสริมการด้านกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานี
  • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬาและกรรมการหรือผู้ควบคุมกีฬาทุกประเภทในการประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางด้านกีฬา
  • ทำการวิจัยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับการกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานี และร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกระดับ
  • กำหนดและรักษาระเบียบข้อบังคับการเล่นกีฬาให้เป็นไปตามพ.ร.บ. กฎกระทรวงและข้อบังคับของ กกท. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานี
  • เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty