คณะกรรมการสมาคมฯ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการสมาคมฯ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี

1.นายพิษณุ พลธี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี
2.นายยม ศรีเมือง อุปนายกสมาคมฯ 1
3.นายประพัฒน์ น้อยรอด อุปนายกสมาคมฯ 2
4.นายพรชัย ภัทรโกมล เลขาธิการ
5.นายจำลอง เงินยวง รองเลขาธิการ
6.นายสุชาติ วิเชียรชัย ปฎิคม
7.นายวีระ เจริญรอด เหรัญญิก
8.นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ นายทะเบียน
9.นายอุวัตร์ ปรีดี กรรมการ

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty