คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชมรมกีฬากอล์ฟ จังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการ

นางดำรงค์ชัย    นันทปราโมทย์        ประธานกรรมการ
นายไตรสรณ์     ธีระตระกูล            รองประธานกรรมการ1
นายจรินทร์       ญาณธาวี             รองประธานกรรมการ2
น.อ.ศิวสิทธิ์      สว่างวงศ์            เลขานุการ
นายเดชา         สิทธิมหาชัยกุล      ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอรรถพร      ขำเกษม             เหรัญญิก
นายพิษณุ        สุขสุคนธิ์            ประชาสัมพันธ์
พ.ต.ท.ประดับ   สายสกลเดช

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty